ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЕТИ КЛАС, учебна 2020/2021 година

Незаети места след първи етап на класиране – 3 (три).
Първите три резерви ще бъдат поканени за записване в паралелката.

Срок до 21 юли 2020 година.

Председател на комисия по приемане на документи: Г. Григорова