ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
Откриване на кабинет „Природни науки“ в Профилирана гимназия „Константин Фотинов“, гр. Самоков по  национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“
С получения максимален грант от националната програма и значим собствен принос са направени ремонтни дейности на бившия кабинет по физика и астрономия с прилежащото хранилище, ново обзавеждане с лабораторна маса и лабораторни шкафове, техническо оборудване и лабораторни материали и консумативи. В часовете по химия, биология, човекът и природата  стремежът е учениците да провеждат реални експерименти,  да развиват и разширяват уменията и знанията си чрез компютърни симулации.
На откриването, в присъствието на кмета на община Самоков- г-н Владимир Георгиев и представителя на РУО София –област, г-н Мирослав Братоев- ст. експерт ОНГОР, ученици от 12а и 11б класове, профил „Природни науки“  демонстрираха възможностите на кабинета: mozabook софтуер, стереоскопичен лаптоп ZSPACE  INSPIRE и интересни химични опити.

16 февруари 2023 г.
Венета Симитчийска
директор
Репортаж от откриването на кабинет "Природни науки"
Откриване на STEM център в ПГ „Константин Фотинов“ по НП „Изграждане на училищна STEM среда“
На този линк може да изгледате репортаж за откриването на нашия STEM център
ПГ „Константин Фотинов“ – град  Самоков се включи в следните дейности по проект  BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:
Дейност 1 – осигуряване на таблети за ученици – 34 броя и 9 лаптопи за учители за подпомагане на обучението в ОРЕС;

Дейност 2 –  обучение на ученици, вкл. от уязвими групи  за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда – 4 академични часа;

Дейност 3 – обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда – 6 академични часа