Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:

rav_dostyp

ПГ „Константин Фотинов“ – град  Самоков се включи в следните дейности по проект  BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:

 


Дейност 1
– осигуряване на таблети за ученици – 34 броя и 9 лаптопи за учители за подпомагане на обучението в ОРЕС;

Дейност 2 –  обучение на ученици, вкл. от уязвими групи  за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда – 4 академични часа;

 

Дейност 3– обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда – 6 академични часа