Правомощия на Обществения съвет

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на
обществените съвети към детските градини и училищата
Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.
Издаден от министъра на образованието и науката

Глава трета
ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Чл. 16. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или
училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнениетo;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на
програмите за превенция на ранното напускане на училище и за
предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и
учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на
ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на
образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на
институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането
на детската градина или училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и
размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението
му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски
градини и частните училища, които получават средства от държавния
бюджет;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на
средствата от установеното към края на предходната година
превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на
училището или детската градина;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представител на родителите в комисиите за
атестиране на директорите при условията и по реда на държавния
образователен стандарт за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните
комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на
учениците;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване
на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием;
11. участва с представители в създаването и приемането на
етичния кодекс на училищната общност;
12. участва с представители в провеждането на конкурса за
заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски
градини и училища;
13. участва с представители в заседанията на педагогическия
съвет с право на съвещателен глас.
(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по
искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното
управление на образованието или на съответния министър –
първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т.
1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от
педагогическия съвет. При повторното им разглеждане
педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно
решение.
(4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на
обществения съвет проекта на бюджет на детската градина или
училището за становище.
(5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция,
прилагаща система на делегиран бюджет, както и на частна детска
градина или частно училище, включени в системата на държавно
финансиране, прилага обяснителна записка с информация за:
1. очакваните приходи и разходи по видове;
2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за
персонал – численост, размер на възнагражденията, другите плащания
за персонал, осигурителни вноски;
3. списък на капиталовите разходи;
4. разпределение на бюджета по дейности;
5. основните ограничения при формирането на бюджета;
6. размера на целевите средства по видове;
7. размера на установеното към края на предходната година
превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на
училището или детската градина;
8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години
– за институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.
(6) Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко
конкретно предложение, съдържащо се в становището по ал. 4, в
случай че съответното предложение не е прието и не е намерило
отражение в проекта на бюджет.
(7) Общественият съвет в частната детска градина и в частното
училище изпълнява правомощието си по ал. 1, т. 4 само за средствата,
получавани от държавния бюджет.