Ученически съвет на ПГ“Константин Фотинов“

На 19.12.2016г. ученици от различни класове избраха девет свои представители, които да сформират  Ученическия съвет на  ПГ „Константин Фотинов”.  Това са:

  • Антония Христова от XI Б клас
  • Леда Ковачева от XI Б клас
  • Светослав Иванов от X Б клас
  • Габриела Грабенчарска от IX В клас
  • Лия Ангелова от VIII Б клас
  • Спасимир Велев от VIII Б клас
  • Анет Попова от VIII А клас
  • Христо Димитров от V клас
  • Димитър Кучиев от V клас

Критериите за избор на членовете бяха авторитетът пред ученици и учители, готовност за поемане на отговорност, инициативност, толерантност, демократичност.

За председател бе избрана Лия Ангелова.

Ученическият съвет се сформира за срок от 3 години и има за цел да помага, защитава интересите на учениците; да организира различни събития; да си сътрудничи с родители, общественост, неправителствени организации и др.